Expertise Widdershins: problemen met de concentratie

Vaak spelen concentratieproblemen, mogelijk onbewust, een belangrijke rol bij klachten waarmee cliënten bij Widdershins komen. Inzake diagnostiek en behandeling heb ik veel ervaring met:

 • ADD/ADHD.
 • Angst- en paniekstoornissen.
 • Burn-out (geen vergoeding door de zorgverzekeraar).
 • Depressie.
 • Neurocognitieve en visuomotorische stoornissen ten  gevolge van een trauma of somatische aandoening (NAH).
 • Onbegrepen lichamelijke klachten zoals chronische pijn, chronische vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid. 
 • Posttraumatische stress stoornis.
 • Rouwverwerking (geen vergoeding door de zorgverzekeraar).
 • Slaapstoornissen.
 • Verslaving (o.a. werk, roken en eten).

Ongeacht de klachten en hulpvraag komen vaak traumatische (jeugd)herinneringen naar boven die soms allang vergeten waren. Cliënten geven aan nooit echt begrepen of geaccepteerd te zijn door opvoeders, leraren, leeftijdsgenootjes. Vanwege het niet op kunnen groeien tot geestelijk gezonde volwassene is het moeilijk om de eigen gevoelens optimaal te ontwikkelen, herkennen en uiten, een positieve zelf dunk, vertrouwen en eigen mening te ontwikkelen en zich onafhankelijk naast anderen op te stellen en op een natuurlijke, volwassen manier te communiceren. Deze traumatische ervaringen hebben gevolgen voor neurofysiologische processen in het brein wat zichtbaar is in de afspiegeling van de hersenactiviteit en bij draagt aan het ontstaan van een visuele cirkel van afwijkend psychologisch en biologisch (dys)functioneren.

Deze cirkel door breken kan op diverse manieren. Op de pagina's onder THERAPIEVORMEN vindt u informatie over de bij Widdershins toegepaste behandelingen.

 

ADD/ADHD

Bij het stellen van deze biopsychiatrische diagnose is grote voorzichtigheid geboden.  Zelfs met gedegen diagnostisch onderzoek is het niet altijd mogelijk een definitieve diagnose te stellen. Problemen met de concentratie komen onder meer ook voor bij angsten, depressie en NAH, het krijgen van te weinig slaap en bij chronische stress.
Overwegingen om  al dan niet tot het aanvragen van diagnostiek over te gaan:

- leiden de klachten ertoe dat er ernstige beperkingen optreden in het dagelijks leven, opleiding, werk en/of sociaal leven?

- is er sprake van een diagnose dan draagt iemand het stempel van een psychiatrische stoornis met zich mee.
- alvorens tot  behandeling over te kunnen gaan is diagnostiek noodzakelijk. Echter: ook met een diagnose is behandeling niet altijd een must.
 

Altijd behandeling bij ADD/ADHD?

Alleen als er sprake is van klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

Vaak gehoorde karaktereigenschappen bij cliënten met ADHD in mijn praktijk:

 • een groot rechtvaardigheidsgevoel
 • een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • een groot uithoudingsvermogen
 • een groot aanpassingsvermogen
 • engelengeduld afgewisseld met ongeduld en irritatie of zelfs agressiviteit die niet onderdrukt kan worden
 • een grote bereidheid om anderen te helpen.
 • een groot gevoel voor humor
 • een goede intuïtie (waar niet altijd naar geluisterd wordt)
 • een grote vrijheidsdrang
 • een grote drang tot onafhankelijkheid
 • een slecht zelfbeeld

ADHD-ers zijn vaak:

 • enthousiast
 • vrolijk
 • vrijgevig
 • sociaal 
 • vriendelijk
 • vergevingsgezind
 • subassertief: de ander gaat voor/wordt gezien als belangrijker
 • wispelturig
 • creatief
 • hoogbegaafd
 • goede observatoren van de omgeving met veel oog voor detail
 • zeer goed in staat om te hyperfocussen.

Of: met dank aan collega Suzanne van der Sar:

 

Mogelijke gevolgen, comorbiditeit en klachten

ADD/ADHD-ers worden reeds op jonge leeftijd al vaak geconfronteerd met onbegrip vanuit hun omgeving, uitgelachen, uitgescholden, emotioneel verwaarloosd of zelfs geestelijk mishandeld. Ze begrijpen niet waarom ze steeds falen, lopen vanaf de kindertijd op hun tenen en worden nog steeds tot - voor hun - te grote prestaties gepusht. Hierbij blijven ze  zichzelf pushen, gaan continu over hun grenzen en pogen zich vaak zonder het beoogde resultaat te kunnen behalen, aan te passen aan de eisen van de omgeving. Of omgekeerd, vertonen uitstelgedrag bij het vervullen van taken, of beginnen hoopvol ergens aan maar geven gauw op. 

Daarnaast komen andere psychische klachten naast ADD/ADHD voor (comorbiditeit) waardoor het soms tientallen jaren kan duren voordat de diagnose wordt gesteld: angst- en paniekaanvallen, depressieve gevoelens, dwanggedachten of -gedrag, slaapproblemen en een grote gevoeligheid voor het krijgen van verslavingen. Door impulsief gedrag krijgen ADHD-ers vaker ongelukken, en ik zie geregeld cliënten met ADHD die ook meerdere malen NAH hebben opgelopen. Door het niet kennen van hun grenzen, het niet op kunnen komen voor zichzelf, moeite hebben met het maken van keuzes en een groot gebrek aan zelfvertrouwen in combinatie met slaapproblematiek putten mensen met ADD/ADHD zich vaak uit met meerdere burn-outs tot gevolg.

In mijn praktijk zie ik geregeld cliënten met ADD/ADHD die last hebben van onbegrepen lichamelijke klachten, chronische vermoeidheid, chronische pijn, of een auto-immuunziektes. Wetenschappelijk onderzoek is hier bij mijn weten mij nog niet naar gedaan. 

De American Academy of Pediatrics (AAP) (kinderpsychiaters) concludeert op basis van wetenschappelijk onderzoek dat Neurofeedback (biofeedback)  één van de beste behandelingen (LEVEL 1) voor ADHD is.

 

Angst- en paniekstoornissen

Angst en paniek zijn alleen nuttig als er reëel gevaar dreigt. Mensen die  last hebben van angst- en paniekstoornissen reageren angstig als er geen sprake is van reëel gevaar, met vaak heftige lichamelijke symptomen en slaapproblemen. Ze zijn vaak niet in staat om een situatie eerst te bekijken, goed na te denken, en ontspannen te reageren vanwege veranderingen in het brein door trauma's.

Burn-out

Zonder dat het een classificatie is die voorkomt in de DSM is op allerlei terreinen hier al veel over geschreven. Hier heb ik niets aan toe te voegen.

Chronische pijn, vermoeidheid en andere onbegrepen lichamelijke klachten

Ook mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat, migraine, chronische vermoeidheid of andere onbegrepen lichamelijke klachten (duizeligheid, misselijkheid) hebben doorgaans  concentratieklachten zelfs zonder dat de lijder dit zelf door heeft. De continu aanwezige  lichamelijke klachten treden op een dusdanige wijze op de voorgrond dat ze sterk afleiden bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden (werk, school, studie). Ze leiden tot een verstoorde slaap, schuld- en/of schaamtegevoelens, (financiële) zorgen om de toekomst, gebrek aan energie. Secundaire gevolgen: verlies van sociale contacten, sociaal isolement. verlies van werk, het stuk lopen van een relatie, financiële problemen.

Door de werkzaamheden  in een interdisciplinair team op de revalidatieafdeling  van Gesundheitszentrum Westmünsterland te Vreden (Duitsland) met chronische pijnpatiënten, rugpijnpatiënten en patiënten met slaapstoornissen en chronische vermoeidheid heb ik veel ervaring op gedaan met individuele diagnostiek, behandeling en groepstherapie. De modules van het bekende biopsychosociale model in combinatie met training van de hersenen, beschreven op de pagina's over Neurofeedback en CogniPlus kunnen deze klachten drastisch doen verminderen.                                                                       N.B. Verandering van levensstijl kan een belangrijke bijdrage vormen.

 

Depressie

Een depressie kenmerkt zich o.a. door somberheid, duidelijk verminderd plezier of interesse in het dagelijks leven, slaapproblemen, irritatie of vertraging, vermoeidheid, concentratieproblemen en mogelijk terugkerende gedachten aan de dood. Mocht u suïcidaal zijn, dan word u (via de huisarts) door verwezen naar een praktijk of instelling voor Specialistische GGZ. Lichte en matige vormen van depressie worden bij Widdershins behandeld.

 

NAH

Hersenletsel kan ontstaan door een beroerte, hersenvliesontsteking, hersenschudding, whiplash, bijna-verdrinking, zuurstoftekort door een hartstilstand of operatie, bijwerkingen van medicijnen, maar ook ten gevolge van ziektes zoals Parkinson, MS en SLE. Zelfs na een lichte hersenschudding kan iemand na jaren nog klachten hebben.

NAH kan het leven veranderen door bijvoorbeeld ondraaglijke hoofdpijnen, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, overgevoeligheid voor licht of geluiden, concentratieproblemen, geheugenproblemen, vertraging van de informatieverwerkingssnelheid, depressiviteit, angsten, labiliteit, prikkelbaarheid, vermindering van het zelfvertrouwen, (fijn-)motorische problemen, visuele stoornissen, veranderingen in sexuele behoeftes..

Het leven met de gevolgen van NAH is vaak ondraaglijk. Dit geldt zowel voor de patiënt als de naaste omgeving. Het hele leven staat op z'n kop en mensen met NAH en hun naasten ondervinden vaak weinig begrip in de maatschappij, en helaas ook  nogal eens van hulpverleners.

 

Posttraumatische stress stoornis

Bij Widdershins zijn de afgelopen jaren bij posttraumatische stress stoornissen goede resultaten bereikt met Neurofeedback in combinatie met psychotherapeutische technieken waartoe ook huiswerk kan behoren. N.B. U hoeft niet voor Neurofeedback te kiezen. Uitgangspunt is ook hier:  vanuit diverse invalshoeken wordt eerst naar cliënt en klacht gekeken voordat wordt gezamenlijk besloten of tot behandeling bij Widdershins wordt over gegaan, en zo ja wat het behandeldoel en het behandelplan zal zijn. De behandeling is niet alleen gericht op het verminderen van  klachten, er wordt gestreefd naar het behalen van een zo optimaal mogelijke psychische gezondheid.

 

Rouwverwerking

Rouwen hoort bij het leven, kan korter of langer duren, gun u daarom de tijd om uw leed te verwerken. Verlies kan om diverse redenen zo heftig en langdurend zijn dat het dagelijks functioneren niet of nauwelijks meer mogelijk is en dat het plezier in het leven volledig en voorgoed verdwenen lijkt te zijn. Herkent u dit, komt u er zelf niet meer uit en helpen ondersteuning en troost van familie en vrienden niet voldoende dan is het mogelijk tijd om professionele hulp in te schakelen.  

 

Slaapstoornissen

Voldoende slaap - acht uur per etmaal voor de gemiddelde volwassene - is noodzakelijk om gezond en prettig te leven. Lichamelijke,  psychologische of omgevingsfactoren kunnen een verstoorde slaap veroorzaken.

Na slechts enkele weken niet voldoende diep, ongestoord slapen ontstaan reeds allerlei lichamelijke en psychische klachten die op hun beurt het alledaagse leven negatief beïnvloeden en tot secundaire klachten, ziektes of stoornissen kunnen leiden.

Bij Widdershins diagnosticeer en behandel ik de volgende slaapstoornissen: 

 • in- of doorslaapproblemen,
 •  naar dromen met slaapverlies als gevolg,
 • nachtelijke angsten
 •  nachtmerries
 •  's ochtends niet fit op staan of niet goed wakker kunnen worden.
 • excessieve slaperigheid of frequent in slaap vallen overdag
 • circadiane ritme-slaap-waakstoornissen

 

Verslavingen

Een aantal collega's uit de VS hebben enige jaren geleden ontdekt dat bij verslavingen  bekeken vanuit neurofysiologische optiek sprake is van hersenactiviteit die voorkomt bij dwanggedachten of -gedrag (OCS), of een verhoogde waakzaamheid (klachten: angsten, paniek, agressie, moeilijk bij de eigen gevoelens kunnen komen, traumatische ervaringen vanuit de kindertijd of jeugd). Deze methode is nog niet wetenschappelijk bewezen, in veel gevallen wel klinisch efficiënt. In navolging hiervan is de behandeling van verslaving, in overleg met de cliënt, bij Widdershins gericht op het verminderen van dwang of verhoogde waakzaamheid door middel van Neurofeedback in combinatie met psychotherapeutische technieken. Alcohol- en drugsverslavingen worden bij Widdershins niet behandeld. Bij sex-verslaving in combinatie met partnerrelatieproblematiek raad ik u aan tevens voor deze laatste problematiek in therapie te gaan bij een collega die hierin gespecialiseerd is.Verslavingen komen vaak voor naast ADD/ADHD en ook geregeld bij NAH.

Behandeling

Bij de behandeling wordt, de hulpvraag in acht nemend, gestreefd naar het bereiken van een zo optimaal mogelijke psychologische gezondheid.  Zie ook: THERAPIEVORMEN.

Partners en familie

Widdershins geeft indien gewenst ook begeleiding aan partners en ouders van cliënten met ADD/ADHD, NAH, chronische lichamelijke klachten. Voor vergoeding van deze hulp verwijs ik naar de pagina Vergoedingen en raad ik aan om uw verzekering hierover raad te plegen.