Veranderingen GGZ

Er is veel veranderd in de GGZ. Wat voor u en Widdershins van belang kan zijn heb ik in onderstaand overzicht op genomen.

Voor de GGZ worden nu vier soorten hulp onderscheiden:
- Zelfhulp
- Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (als er geen sprake is van een stoornis volgens de DSM)
- Generalistische Basis GGZ (wordt in deze praktijk geboden)
- Specialistische GGZ (Jeugdzorg in 2017 in Overijssel bij verwijzing naar Widdershins als het kind woonachtig is in één van de elf Gemeentes waar Widdershins een contract mee heeft).

De eerstelijns GGZ (t/m december 2013) vormt samen met een deel van de oude tweedelijns GGZ, sinds 2014 de generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De declaratie per consult is komen te vervallen. In plaats daarvan is er nu een stelsel met 4 zorgproducten: kort, middel, intensief (en chronisch). Afhankelijk van de ernst van de klacht wordt een cliënt binnen één van deze producten behandeld.

Kort ( lichte DSM stoornissen): 294 minuten

Middel ( matige DSM stoornissen): 495 minuten

Intensief ( ernstige DSM stoornissen): 750 minuten

Chronisch (chronische stabiele stoornissen): 753 minuten

Onvolledig behandeltraject (bijvoorbeeld bij terug verwijzing naar de huisarts):120 min.

Voor een deel bestaat elke behandeling uit directe en indirecte tijd. Indirecte tijd is tijd besteed ten behoeve van de cliënt zonder dat er sprake is van direct contact  zoals overleg met de verwijzer en alle administratieve handelingen.

Hoeveel "zorgproducten' kan een patiënt krijgen in de generalistische basis GGZ?

"Er is geen beperking aan het aantal producten. Een patiënt kan bijvoorbeeld twee keer een korte behandeling (product BK) krijgen. Voorwaarde is wel dat de huisarts (of een andere bepaalde verwijzer) ook dan de verwijzing doet. De hoofdbehandelaar in de basis GGZ mag nooit een patiënt een vervolgbehandeling geven zonder tussenkomst van de verwijzer. Het kan ook zo zijn dat dezelfde DSM diagnose wordt vastgesteld. Het is wel aan de verwijzer te beoordelen of in dat geval een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ niet meer gepast is." Bron: NZa

Hierbij de kanttekening: een cliënt komt per kalenderjaar in aanmerking voor :

1x Kort, 1x Middel, en 1x Intensief.

Of uw zorgverzekeraar hier een andere invulling aan geeft dient u zelf na te vragen.

Jeugdzorg

De basisjeugdzorg is per 2015 overgenomen door de gemeente waarin u woonachtig bent.

Widdershins heeft voor 2018 bewust geen contract met de betreffende gemeentes afgesloten. De betreffende gemeentes hebben er op hun beurt voor gekozen om Jeugdzorg gegeven door ongecontracteerde psychologen niet te vergoeden.

Behandeling  bij Widdershins is een investering in de psychologische gezondheid van uw kind. (Zie: pagina https://www.psycholoog-zwolle-winterswijk.nl/problematiek/informatie-client/concentratie/leerproblemen/). Daarnaast: het verbeteren van concentratie en werkgeheugen of het verminderen van dyslexie hebben ook een positieve invloed op verdere scholing en de loopbaan in de rest van het leven. En daar zit een kostenplaatje aan vast.                                                                                                                   Het tarief voor Jeugdzorg vindt u op de pagina Vergoedingen.

 

 


 

 

Voor welke problemen kan een cliënt terecht bij een psycholoog in de GB GGZ?

De huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan verwijzen als er sprake is van een psychiatrische stoornis (volgens de DSM) of een vermoeden daarvan.
Het College van Zorgverzekeraars heeft een lijst vastgesteld met diagnoses die binnen de GB GGZ behandeld mogen worden.


Daarnaast zijn er OVP's: "Dat zijn declaratiemogelijkheden voor de onverzekerde zorg. Als de behandelaar onverzekerde zorg levert mag hij dat niet declareren als basis GGZ. Als een patiënt die zorg wel wil ontvangen en ook wil betalen, moet de behandelaar Overige Producten (OVP's ) hanteren: de OVP niet-basispakketzorg Consult of de OVP niet-basispakketzorg Verblijf.
De behandelaar en patiënt maken afspraken over de zorg en het tarief. Dat tarief is door de NZa gemaximeerd." bron: NZa.

Als een cliënt hiervoor toch psychologische hulp wil, dan betaalt de cliënt de behandeling zelf of ontvangt hiervoor eventueel vergoeding uit een aanvullend pakket als hij daarvoor verzekerd is. Zie ook onder vergoedingen.

Waarvoor kunt u terecht bij Widdershins?

Bij Widdershins kunnen u of uw kind terecht voor GB GGZ. De generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend en maakt daarbij gebruik van verschillende therapievormen.
Een schriftelijke verwijzing van uw huisarts is verplicht als u voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen. Hierin moet, naast een aantal administratieve gegevens, in ieder geval genoemd worden dat de huisarts u verwijst naar de GB GGZ, wat de vermoedelijke diagnose volgens de DSM is en wat de AGB code van de huisarts is. Deze brief moet geschreven zijn vóór het eerste gesprek met uw psycholoog en uiterlijk tijdens het eerste gesprek ingeleverd worden. Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en diagnostiek bepaalt uw psycholoog of uw probleem binnen de GB GGZ valt en welk traject geïndiceerd wordt (een Kort, Middel of Intensief zorgzwaarteproduct). Zo nodig verwijst de psycholoog u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening.

In het laatste geval wordt de  Onvolledig behandeltrajectprestatie in rekening gebracht.

Gaat u of uw kind bij Widdershins verder na de intake, dan worden het behandeldoel en behandelplan afgesproken en bespreken we in hoeveel gesprekken u geholpen zou kunnen worden. Aan het einde van de behandeling vindt een evaluatiegesprek plaats en krijgt de verwijzer, mits u toestemming verleent, een eindrapportage.